Information om styrelsens ställningstagande kring föreningens trädbestånd

Bakgrund

Vid årsstämman 2020 lades fram en motion om att fälla en eller flera almar på föreningens tomt utanför port 14. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att göra en översyn av samtliga träd på föreningens mark. Uppdraget innebär att se över behovet av eventuell beskäring och fällning av träd, bland annat med hänsyn till ljusinsläpp. Även en plan för förvaltning av trädbeståndet bör tas fram för både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Det är inte motiverat att fälla något träd

Föreningens mark ligger inom ett område som omfattas av planbestämmelser. Vad styrelsen kan se reglerar inte dessa bestämmelser åtgärder på träd. Bedömningen är därför att det inte finns något trädfällningsförbud som gäller för föreningens träd.  

Styrelsen har varit i kontakt med länsstyrelsen som informerat om att föreningens almar omfattas av ett generellt biotopsskydd. Det finns dock ett undantag som säger att biotopsskyddsbestämmelserna inte gäller bl.a. alléer i omedelbar anslutning till bebyggelse. Föreningens almar bedömdes omfattas av undantaget och därmed krävs inte någon dispens för åtgärder på träden. Länsstyrelsen framhöll emellertid att friska almar är skyddsvärda med hänsyn till att de troligtvis är resistenta mot almsjukan som är väl spridd i länet.

Av vad som redovisats ovan finns det alltså inte något lagligt hinder att fälla träd på föreningens mark. Styrelsen har därför tittat på vad som talar för och mot att fälla ett eller flera träd i almallén utanför port 14.

Almarna är fem till antalet och står på rad längs fasaden för port 12 och 14 mot vattnet i nord/nordvästlig riktning. Det mesta tyder på att dessa almar planterades i samband med att byggnationen av området var klart i början på 1990-talet.

De medlemmar som har framfört önskemål om att ta ner ett eller flera träd har fönster mot almallén. Dessa medlemmar har påtalat att ljusinsläppet begränsas kraftigt av trädkronorna vilket medför att lägenheterna upplevs som mycket mörka trots att det är dagsljus ute. Under styrelsens arbete med frågan har även anförts att almarna skräpar ned. Det är framförallt träd nummer två räknat från rondellen som önskemålet om fällning gäller. 

I början av hösten 2020 anlitade styrelsen arborister för att dels beskära träden, dels få ett utlåtande om det kunde förväntas några positiva eller negativa effekter för natur och omkringliggande byggnader vid en eventuell trädfällning. Efter beskäringen av aktuella trädkronor har flera berörda medlemmar uppgett att de upplever ett ökat ljusinsläpp. Några medlemmar är dock inte nöjda med resultatet. 

Arboristerna har uppgett att träden är friska och att de med fördel kan beskäras vartannat år, dels för trädens välmående, dels för att grenverken inte ska bli för täta och hindra ljusinsläpp. Enligt arboristerna kan en fällning av träd påverka marken eftersom almarnas rötter fungerar som armeringsjärn. 

Styrelsens överväganden

Enligt styrelsen finns det mycket som talar för att bevara träden i almallén. Almarna är friska och skyddsvärda. Uppväxt natur inklusive träd skapar mervärde för hela området och utomhusmiljön är till för alla. Att fälla träd nummer två skulle innebära ett hål i allén vilket är mindre estetiskt tilltalande. Vidare är det av vikt att bevara rötternas funktion som armeringsjärn för att motverka problem med marksättningar. Särskilt eftersom föreningens mark består av gammal sjöbotten som har en tendens att sjunka undan.

De berörda medlemmarnas lägenheter ligger i ett sådant väderstreck som enligt styrelsen gör att fällning av träd endast kan påverka ljusförhållandena i mindre utsträckning. Att löv och grenar faller från träd kan inte anses vara någon större olägenhet. En ytterligare aspekt som kan läggas i vågskålen för att ta ned ett träd är att träden begränsar utsikt mot vatten till viss del. Det finns mycket värde i att få mer sjöutsikt men styrelsen kan konstatera att det endast är ett fåtal av föreningens medlemmar som skulle få mer sjöutsikt vid fällning av ett träd i allén. 

Sammantaget har styrelsen kommit fram till att skälen för att bevara träden är betydligt starkare än de skäl som anförts för att ta ner ett eller flera träd. Styrelsen har därför beslutat att inte gå vidare med den väckta frågan vid förra årsstämman om att fälla ett eller flera träd. 

Styrelsen arbetar med att ta fram en plan för föreningens träd. Där kommer det att framgå att almarna behöver beskäras regelbundet.