BRF Hägerstenshamnen 4 håller årsstämma 19 maj 2022 kl. 18:30!

I år håller vi stämman på cafeet vid entrén till servicehuset, Axelsbergs torg. Det bjuds på fika. 

Dagordning:

Stämmans öppnande

Val av ordförande för stämman

Val av protokollförare

Val av två justerare tillika rösträknare

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordningen

Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Fråga om användande av uppkommit överskott eller täckande av underskott

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fråga om arvoden

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av revisor och revisorssuppleant

Val av valberedning

Behandling av motioner

Stämmans avslutande

Vill ni skriva motion till stämman? Vänligen skicka in den senast den 20 april till styrelsen@hagerstenshamnen4.se.

VÄLKOMNA!