NÄR: 24 MAJ KL 18.00

VAR: CAFÉ HOUSE

ADRESS: AXELSBERGS TORG 3

FIKA: JA

DAGORDNING:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande vid stämman

3. Anmälan av protokollskrivare

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

6. Godkännande av dagordningen

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen

10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

12. Fråga om arvoden

13. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i valberedningen

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisor och suppleant

16. Val av valberedning

17. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen